ČASTÉ DOTAZY a VOP

Uvádíme nejčastější dotazy našich zákazníků. V případě, že nenajdete to, co hledáte neváhejte nás kontaktovat.

Jakou autokosmetiku využíváte?

Jelikož nám jde především o kvalitu naší práce a o Vaše vozidlo, využíváme kvalitní autokosmetiku značek Dodo Juice, Autoglym, Gyeon, Star-Brite, Kamikaze Collection, Colourlock, Chemical Guys, Extreme Solution a mnohé další.

Jaká je otevírací doba a mohu přijet bez objednání?

Pro všechny námi nabízené služby platí, že jsou časově poměrně náročné, proto je potřeba se vždy objednat dopředu. Učinit tak můžete na tel: +420 606 759 141 nebo na emailu: info@dvorkas-garage.cz.

Kde najdu vaši provozovnu?

Směrem od HB: pojedete z HB směrem na Pardubice, při výjezdu z HB potkáte benzínovou stanici MOL, pojedete dále po hlavní silnici, 1,5km od značky konec HB se přímo u hlavní silnice nachází areál Dvořák - stavební divize. Vjedete do areálu hlavní červenou bránou (ne zelenou), ihned! za bránou odbočíte prudce doprava, pokračujete do kopce směrem k hlavní budově, vjedete na první nádvoří před hlavní budovu, na levé straně budovy se nachází úzká ulička, kterou dále pokračujete na druhé nádvoří, kde sídlí naše garáž. 

Na jak dlouhou dobu je nutné u vás vůz odstavit? Jak se od vás dostanu zpět do HB?

Pro typické hloubkové mokré čištění interiéru potřebujeme v průměru 10 hodin prostor, minimálně 8h (v určitých případech). Auto vždy předáváme kompletně vysušené (pokud není domluveno jinak). Myslíme na Vaše pohodlí, chceme aby zákazník měl svůj vůz opět k dispozici během nejkratší možné doby, většinou přijímame vozy na čištění interiéru buďto ráno a odpoledne/večer je auto připravené k vyzvednutí, nebo auto přijímáme odpoledne/večer a následující den odpoledne je vůz připraven k vyzvednutí. Zároveň je možné přivézt vůz a ponechat u nás v garáži po několik dní. Při jakékoli službě nabízíme všem zákazníkům odvoz do Havlíčkova Brodu, a zároveň jejich vyzvednutí po dokončení všech procedur na zákazníkově voze.

V případě mytí exteriéru si vždy vyhrazujeme 3 hodiny. Pro aplikaci vosku společně s mytím 5 hodin. V případě aplikací keramických nanopovlaků je nutné u nás odstavit vůz minimálně na 2 dny, výjimka je u keramického nanopovlaku na okna, zde je nutné odstavení na 12 hodin. 

Pro tónóvání oken a lokální polepy karoserií je nutné u nás odstavit vůz ideálně na 2-3 dny. 

Všechny následující služby (renovace laku, kůže, atd.) jsou zrealizovatelné v horizontu několika dní, pro konkrétní případ nás kontaktujte a my Vám sdělíme přesný potřebný čas.

Jak zjistím kolik vaše služby stojí?

Ve všech sekcích se nachází ceníky, některé služby jsou přesně/přibližně naceněny, ostatní případy je možné přesně nacenit během osobní prohlídky stavu vozu, což je případ pro čištění interiérů. U čištění interiérů je možné předem telefonicky pouze uvést nástřel ceny (dle velikosti vozu, značka vozu-kvalita koberců apod.), ale přesnou kalkulaci není možné stanovit. U mytí a konzervace laku jsme Vám schopni telefonicky sdělit přesnou cenu pro konkrétní druh zakázky. Kalkulaci tónování skel a polepu vozu, světel Vám sdělíme na vyžádání pro přesný druh zakázky. Cenu renovace kůže a renovace laku jsme Vám schopni sdělit po důkladné příjmové prohlídce, v těchto dvou případech upozorňujeme, že se během procedur může konečná cena zvýšit, ale vše je s Vámi během procedur telefonicky konzultováno pro potvrzení.

Platí se příplatky za nadměrné znečištění?

Ano v případě že je Vaše vozidlo znečištěno z důvodu dlouhodobého zanedbání údržby či například stavebním materiálem, srstí a dalším, účtujeme individuální příplatek za nadměrné znečištění.

Jakým způsobem čištění interiéru probíhá?

Kromě standardních úkonů jako je tepování a vysávání provádíme také čištění suchou párou, která likviduje zápach, bakterie a viry. Součástí našich balíčků je také provedení impregnace kůže. V sekci Čištění interiérů naleznete podrobné informace. 

Jaké poškození laku dokážete renovací opravit?

Renovace autolaku dokáže opravit drobné škrábance a hologramy, které neprostupují celou vrstvou vrchního laku. V praxi se jedná a drobné škrábance z běžného provozu, automatické myčky, oxidaci laku a podobně.

Nemůže procesem renovace dojít k většímu poškození laku?

V případě že renovaci provádí amatér, opravdu může dojít k poškození vrchních vrstev laku, my jsme ale profesionálové a samozřejmě využíváme kvalitní chemické přípravky, tedy toto riziko je mizivé.

Je potřeba renovovaný lak nějak speciálně chránit?

V praxi není, doporučujeme však z důvodu prodloužení běžné životnosti ať už renovovaného laku nebo nového laku pravidelně provádět aplikaci různých pečujících přípravků nebo rovnou aplikovat keramickou ochranu.

 

VOP

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 (dále jen „VOP“)

 1. Tyto podmínky se vztahují na vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Smlouvy o poskytování služby na ruční mytí a čištění automobilů ve Dvořka’s Auto Detailing Garage - Adéla Dvořáková (smlouva dále jen „SRM“), uzavírané mezi Mgr. Adélou Dvořákovou,BBA, IČO: 04624408, bytem Mírová 3336, 58001, Havlíčkův Brod. (dále jen „Poskytovatel nebo Dodavatel“, a jinou osobou (dále jen „Zákazník“) prostřednictvím internetového obchodu Poskytovatele a tvoří její nedílnou součást a zároveň určují část obsahu SRM. Internetový obchod je Poskytovatelem provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.dvorkas-garage.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 2. SRM a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. SRM lze uzavřít v českém jazyce.
 3. SRM včetně VOP je archivována Poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.
 4. Jiné obchodní podmínky, ústní ujednání nebo změna, zrušení a doplnění stávajících VOP jsou platné jen tehdy, jsou-li písemně potvrzeny oběma smluvními stranami.
 5. Interpretace - nevyžaduje-li kontext SRM nebo VOP jinak, budou mít níže uvedené výrazy následující význam: „Aktuální ceník Poskytovatele“ znamená platný ceník Mycích programů Poskytovatele Provozovny ruční automyčky; „Evidenční list“ znamená přílohu každého daňového dokladu vystaveného Poskytovatelem Zákazníkovi, ve kterém budou uvedeny SPZ ošetřených vozidel, druhy provedených Mycích programů; „Mycí program“ znamená druh mytí a čištění vozidla v přesně stanoveném rozsahu, který je uveden mimo jiné v Aktuálním ceníku Poskytovatele; „Pick up servis“ znamená speciální službu poskytovanou Poskytovatelem Zákazníkovi; „Služba“ znamená mytí vozidel, čištění vozidel a Pick up servis poskytované ze strany Poskytovatele Zákazníkovi; „Voucher“ znamená jednorázový poukaz na poskytnutí Služeb Zákazníkovi v nominální hodnotě Voucheru.
 6. Veškerá prezentace Služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a poskytovatel není povinen uzavřít SRM ohledně těchto Služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 7. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o poskytovaných Službách, a to včetně uvedení cen jednotlivých Služeb. Ceny Služeb jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Ceny Služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním Voucheru. 

 

 1. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Zákazníkem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Poskytovatelem zasláno Zákazníkovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Zákazníka, ústně telefonicky, nebo osobní ústní domluvou.
 2. Poskytovatel vystaví ohledně plateb prováděných na základě SRM Zákazníkovi daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví Poskytovatel Zákazníkovi po uhrazení ceny ve lhůtě stanovené zákonem.
 3. Případný nárok na slevu bude vyčíslen v daňovém dokladu - faktuře nebo jeho příloze a částka odpovídající slevě odečtena od celkové ceny, tzn. že Zákazníkovi bude vyúčtována (vyfakturována) částka k úhradě, ve které již sleva bude promítnuta. Případné slevy z ceny Služeb poskytnuté Poskytovatelem Zákazníkovi nelze vzájemně kombinovat.
 4. Úhrada se považuje za zaplacenou až připsáním celé částky na účet Poskytovatele.
 5. Voucher lze uplatnit pouze v termínu platnosti a na provozovně Dodavatele.
 6. Jestliže v SRM není ujednáno jinak, tak jednotlivé objednávky Služeb se uskutečňují na základě telefonických, emailových, případně osobních objednávek Zákazníka.
 7. Zákazník bere na vědomí a je seznámen s otevírací dobou a zavazuje se, že nebude požadovat Služby v době mimo otevírací dobu Provozovny ruční automyčky. 
 8. Zákazník dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že je Poskytovatel oprávněn odmítnout provedení Služby v době určené Zákazníkem.
 9. Převzetím vozidla za současného odeslání elektronické zakázky přebírá Poskytovatel odpovědnost za vozidlo, a to do okamžiku vrácení vozidla Zákazníkovi.
 10. Poskytovatel prohlašuje, že má sjednáno pojištění na odpovědnost za způsobenou škodu třetí osobě.
 11. Zákazník je povinen si vyčištěné vozidlo ihned při převzetí řádně zkontrolovat a uplatnit vady, neboť pozdější reklamace nebo nároky na náhradu škody nejsou u Poskytovatele možné.   
 12. Práva z odpovědnosti za vady Služeb se uplatňují u Poskytovatele. Poskytovatel je povinen Zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy Zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Zákazník požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.    
 13. Zákazník je oprávněn požadovat provedení Služeb pouze v Provozovně ruční automyčky.
 14. Poskytovatel je oprávněn pro Zákazníka provádět Služby v automyčce.
 15. Pick up servisem se rozumí vyzvednutí vozidla u Zákazníka a přistavení vyčištěného vozidla dle zvoleného Mycího programu zpět k Zákazníkovi. Jestliže není v SRM nebo jiném ceníku Poskytovatele uvedeno jinak, řídí se ceny za každý poskytnutý Pick up servis následujícími sazbami: i) do 5 km ve výši 400,- Kč, ii) a každý další km nad rámec prvých 5 km ve výši 27,- Kč za každý započatý km. u Poskytovatele nebo těchto VOP a v případě rozdílu mezi ceníkem a VOP má přednost ceník Poskytovatele.
 16. Zákazník se vzdává práva na náhradu škody vůči dodavateli vzniklé při službě Pick up servis.
 17. V případě, že Zákazník Voucher u Poskytovatele neuplatní ve sjednané době platnosti, nevzniká Zákazníkovi nárok na vrácení uhrazené ceny Voucheru. Voucher lze uplatnit pouze při jednom nákupu jednorázově. Voucher lze uplatnit pouze při fyzickém předání Voucheru Zákazníka Dodavateli. Nevyčerpaná částka Voucheru nelze dále uplatnit ani zpětně vyplatit.
 18. V případě, objednávky služeb hrazené pomocí Voucheru a Zákazník se nedostaví ve sjednaný datum a čas, stavá se Voucher již zcela neplatný a vyčerpaný v plné výši, nelze jej v budoucnu uplatnit pro nový sjednaný termín mezi Dodavatelem a Zákazníkem.
 19. Bezplatně zrušit smluvený termín pro jakékoliv služby lze pouze 48h před sjednanou schůzkou a to pouze telefonicky, nebo zasláním SMS se všemi potřebnými udáji pro identifikaci stornované zákazky. 
 20. Poskytovatel je oprávněn jednostranně ceny Služeb aktualizovat a měnit.  Aktuální ceník Poskytovatele je vždy zveřejněn na webové stránce.
 21. Storno termínu v rozsahu 47 až 24h před sjednanou schůzkou si vyhrazuje Dodavatel právo pro účtování 30% z předpokládané ceny díla. V době 23-12h před smluvenou schůzkou si Dodavatel účtuje 50% z předpokládané ceny. 11h a méně před sjednanou schůzkou si účtuje 70% z předpokladané částky díla. Zákazník stvzuje, že byl seznámen při objednání s průměrnou cenou díla. Zákazník bude neprodleně vyzván pro úhradu dlužné částky převodem na účet dle výše uvedených ustanovení. 
 22. Dodavatel a Zákazník jsou si vědomi závaznosti smluveného data a času pro schůzku - konzultace, přejímka a vydání vozidla. Dodavatel si vyhrazuje právo pro kompletní stornování objednávky 20 min po uplynutí sjednané doby mezi oběma stranami. Dodavatel si vyhrazuje právo pro účtování poplatků za zpoždění dle daných kritérií, které jsou dostupné na webových stránkách.
 23. Zákazník je povinen při přejímce vozidla sdělit Dodavateli veškeré vady a poškožení vozu. 
 24. Každá smluvní strana může od SRM odstoupit ze zákonných důvodů. Zákazník může od SRM odstoupit do 2 dnů od převzetí Voucheru. Odstoupení od SRM musí být Poskytovateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupením nejsou dotčeny nároky Poskytovatele na úhradu ceny za poskytnuté Služby.
 25. V případě odstoupení od SRM se SRM od počátku ruší. Voucher musí být Zákazníkem Poskytovateli vrácen do 2 dnů od doručení odstoupení od SRM Poskytovateli. Odstoupí-li Zákazník od SRM, nese Zákazník náklady spojené s navrácením Voucheru Poskytovateli. Poskytovatel peněžní prostředky přijaté od Zákazníka vrátí do 7 dnů od odstoupení od SRM Zákazníkem, a to stejným způsobem, jakým je Poskytovatel od Zákazníka přijal. Poskytovatel je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Zákazníkem již při vrácení zboží Zákazníkem či jiným způsobem, pokud s tím Zákazník bude souhlasit a nevzniknou tím Zákazníkovi další náklady. Odstoupí-li Zákazník od SRM, poskytovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než mu Zákazník Voucher vrátí.
 26. Poskytovatel je oprávněn převést práva a povinnosti vyplývající ze SRM částečně, nebo zcela na třetí osobu a Zákazník je povinen toto strpět. Tato změna bude bezodkladně ústně nebo písemně oznámena Zákazníkovi.
 27. Jestliže některé ustanovení této SRM nebo VOP se stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nemá tato skutečnost vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení.
 28. Obě smluvní strany považují obsah SRM a VOP za důvěrný a zavazují se zachovat o jejich obsahu mlčenlivost vůči třetím subjektům, a to i po zániku SRM. Za porušení mlčenlivosti se nepovažuje poskytnutí informací vyžádaných k tomu oprávněnými orgány.
 29. Veškerá oznámení nebo jiná korespondence bude mezi stranami probíhat elektronicky. Zákazníkovi může být doručováno na elektronickou adresu Zákazníka.

 

 1. Přechod nebezpečí škody na předmětu plnění se řídí ustanovením obchodního zákoníku.
 2. Po dodání předmětu plnění odpovídá dodavatel za případné škody na předmětu plnění jen za předpokladu, že ke škodě na předmětu plnění dojde v době poskytování služby. Zakázník stvrzuje, že předmět plnění není viditelně poškozen a že si jej řádně prohlédl v souladu s platnými právními předpisy při převzetí vozidla.
 3. Dodavatel nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu předmětu plnění a jeho funkčních vlastností, zejména neodpovídá za technickou způsobilost předmětu plnění pro provoz na pozemních komunikacích a dále za technický stav vozidla v době jeho převzetí a předání.
 4. Dodavatel odpovídá zákazníkovi za skutečně vzniklou škodu v souladu s obchodním a občanským zákoníkem, a to jen do výše ceny díly sjednané ve smlouvě. Zákazník se vzdává práva na náhradu škody vůči dodavateli vzniklé při plnění předmětu smlouvy, či v souvislosti s uvedeným plněním sjednaným ve smlouvě, a to ve výši přesahující cenu díla v souladu s paragrafem 386 odst. 1 obchodního zákoníku, či jiných obdobných předpisů.
 5. Smluvní strany vycházejí dále z předpokladu, že zákazník pečlivě zvážil podmínky těchto VOP, včetně všech omezení a výjimek a že jedině zákazník mohl nejlépe popsat a určit potřeby v souvislosti s předmětem plnění. V rozsahu povoleném platnými právními předpisy dodavatel proto neodpovídá zákazníkovi za jakékoli nepřímé, nahodilé a následné škody. 

Elektronická adresa Poskytovatele je následující: info@dvorkas-garage.cz., 606 759 141

 1. Veškerá práva a povinnosti smluvních stran se budou řídit a budou vykládány v souladu se zákony České republiky. Pro veškeré spory na základě dohody všech smluvních stran dle § 89a občanského soudního řádu smluvní strany volí místně příslušným Obvodní soud Pro Prahu 1 nebo Městský soud v Praze.
 2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
 3. č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
 4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze SRM je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platforma pro řešení sporů on-line se nachází na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013
 5. o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 6. Svou informační povinnost vůči Zákazníkovi ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob
 7. v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů Zákazníka pro účely plnění SRM, pro účely jednání o SRM a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Poskytovatele plní Poskytovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 8. Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Poskytovatele ze SRM plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Zákazníka, může Zákazník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 9. Poskytovatel si vyhrazuje tyto VOP měnit a doplňovat. Aktuální znění VOP je vždy zveřejněno na webové stránce.
 10. Účinnost: tyto VOP jsou účinné od 23.12.2019.


 


Aktuálně

VŠECHNY NOVINKY